ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

រូបភាពក្រុមហ៊ុន

factorypic1
factorypic5
factorypic3
factorypic4
factorypic2

រូបភាពរោងចក្រ

factorypic6
factorypic7
factorypic8
 factorypic9
factorypic10

ពិព័រណ៍​ពាណិជ្ជកម្ម

showpic (1)
showpic (2)
showpic (3)
showpic (4)
showpic (5)
showpic (6)
showpic (7)
showpic (8)
showpic (9)
showpic (10)
showpic (11)